clear
Teraz:
 +5ºC
pogodnie
Max:  +11ºC,  Min:  +3ºC
Polski
English
Deutsch
Pусский
Français

Zabytkowy Ogród Muzeum otwarty jest codziennie od świtu do zmierzchu.
W tym czasie można bezpłatnie zwiedzać następujące obiekty: Amfiteatr, Świątynia Sybilli, Świątynia egipska, Wodozbiór oraz pozostałe obiekty i rzeźby znajdujące się na terenie ogrodów.

 

Statut

Załącznik do zarządzenia Nr 57 Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 14. 11. 2011 r. (poz. 76)

Statut
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.1), zwanej dalej „ustawą o muzeach”, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. Organizatorem Muzeum jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”.
 2. Muzeum jest państwową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra i posiada osobowość prawną.
 3. Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister.
 4. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów pod numerem PRM/18/98.

§ 3. Siedzibą Muzeum jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 4. Muzeum może używać pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku: „Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie”.

 

Rozdział 2
Zakres działania Muzeum

§ 5. Do zakresu działania Muzeum należy:

 1. ukazanie historii i kultury polskiej, wskazując na jej związki z historią i kulturą światową;
 2. upowszechnianie wiedzy o dziejach Łazienek Królewskich, historii zgromadzonych zbiorów oraz ich konserwacji, restauracji i rewitalizacji;
 3. zachowanie, udostępnianie i badanie naukowe dziedzictwa kulturowego, jakimi są Łazienki Królewskie wraz z ich historyczną kolekcją, oraz wspieranie działań służących poszanowaniu tradycji i kultury polskiej;
 4. zachowanie i odtwarzanie historycznej kompozycji przestrzennej Muzeum w jego granicach i otoczeniu.

 

§ 6. Muzeum realizuje zadania określone w § 5, w szczególności przez:

 1. gromadzenie zabytków i zbiorów;
 2. sporządzanie i publikowanie katalogów oraz opracowań naukowych zgromadzonych zbiorów, materiałów ikonograficznych i dokumentacyjnych;
 3. inwentaryzowanie i ewidencjonowanie zbiorów wchodzących w skład Muzeum;
 4. przechowywanie zgromadzonych zabytków i zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo;
 5. zabezpieczanie i konserwację zabytków i zbiorów oraz pielęgnację ogrodu Muzeum i jego otoczenia;
 6. wzbogacanie zbiorów w drodze zakupów, wypożyczeń, darowizn oraz wymiany;
 7. użyczanie i przyjmowanie w depozyt dzieł i zbiorów;
 8. udostępnianie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych do celów naukowo-badawczych i popularyzatorskich;
 9. organizowanie wystaw stałych i wystaw czasowych;
 10. prowadzenie działalności naukowo-badawczej i edukacyjnej;
 11. organizowanie praktyk dla studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie muzealnictwa, konserwacji i rewaloryzacji;
 12. wydawanie przewodników i innych publikacji w zakresie swojej działalności;
 13. zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i ogrodu Muzeum;
 14. prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 15. współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi podmiotami działającymi w zakresie statutowych zadań Muzeum.

§ 7. Zakres gromadzonych zbiorów obejmuje:

 1. wyposażenia wnętrz zabytkowych rezydencji Łazienek Królewskich, w szczególności w malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę, rzemiosło artystyczne;
 2. pamiątki, dokumenty, związane z historią rezydencji Łazienek Królewskich i jej właścicielami;
 3. varsaviana.

Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie Muzeum


§ 8. Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin nadawany przez Dyrektora Muzeum, w trybie określonym w art. 13 ust. 3 ustawy.

§ 9. Muzeum kieruje Dyrektor Muzeum powoływany i odwoływany przez Ministra.

§ 10. Dyrektor Muzeum zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.

§ 11. Do zakresu działania Dyrektora Muzeum w szczególności należy:

 1. kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;
 2. nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
 3. reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
 4. przedstawianie organom nadzoru oraz innym uprawnionym jednostkom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych i inwestycyjnych;
 5. nadzór nad redakcją wydawnictw muzealnych;
 6. wydawanie zarządzeń i regulaminów;
 7. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

§ 12.

 1. Dyrektor Muzeum zarządza działalnością Muzeum przy pomocy nie więcej niż trzech zastępców dyrektora.
 2. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Muzeum w uzgodnieniu z Ministrem.
 3. Zastępcy dyrektora kierują bieżącą działalnością podległych im pionów organizacyjnych.
 4. W czasie nieobecności Dyrektora Muzeum zastępuje go wskazany przez niego zastępca w zakresie udzielonego przez Dyrektora Muzeum pełnomocnictwa.

 

Rozdział 4
Rada Muzeum

§ 13.

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków w liczbie 9 osób, powołuje i odwołuje Minister w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie o muzeach.
 2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ust. 2 ustawy o muzeach.
 3. Kadencja Rady Muzeum trwa 4 lata.

 

Rozdział 5
Kolegia doradcze

§ 14.

 1. W Muzeum mogą działać kolegia doradcze Dyrektora Muzeum, zwane dalej „kolegiami”, utworzone na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o muzeach.
 2. Członków kolegiów nie przekraczających 5 osób, powołuje i odwołuje Dyrektor Muzeum. Dyrektor Muzeum spośród członków kolegiów wyznacza przewodniczących kolegiów.
 3. Kolegia wybierają spośród swoich członków zastępców przewodniczących.
 4. Posiedzeniom kolegiów przewodniczą przewodniczący kolegiów, a w razie ich nieobecności zastępcy przewodniczących.
 5. Na posiedzenia kolegiów Dyrektor Muzeum, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków kolegiów, może zaprosić ekspertów i rzeczoznawców z zakresu działania Muzeum.

§ 15.

 1. Kolegia zwoływane są przez Dyrektora Muzeum albo osobę przez niego wyznaczoną.
 2. Dla odbycia posiedzeń kolegiów wymagana jest obecność co najmniej połowy składów kolegiów, w tym przewodniczących kolegiów lub ich zastępców.
 3. Kolegia wyrażają opinie w formie uchwał, które podejmowane są w trybie głosowania jawnego zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu kolegiów. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego kolegium albo głos zastępcy przewodniczącego.
 4. Posiedzenia kolegiów są protokołowane. Protokoły podpisuje przewodniczący kolegium albo zastępca przewodniczącego.
 5. Podjęte uchwały wraz z protokołami są niezwłocznie przekazywane Dyrektorowi Muzeum.
 6. Obsługę kolegiów zapewnia Muzeum.

 

Rozdział 6
Majątek i finanse Muzeum

§ 16.

 1. Minister zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Muzeum.
 2. Majątek Muzeum wykorzystuje się do realizacji celów związanych z działalnością statutową Muzeum.

§ 17.

 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
 2. Działalność Muzeum jest finansowana z dotacji Ministra, z wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności, ze środków otrzymanych od osób fizycznych i osób prawnych oraz z innych źródeł.

§ 18.

 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:
  1) produkcji i sprzedaży wydawnictw;
  2) produkcji i sprzedaży odwzorowań i kopii muzealiów oraz pamiątek;
  3) organizacji konferencji, sympozjów i koncertów;
  4) szkoleń, usług konserwatorskich i wykonywania ekspertyz;
  5) wynajmu pomieszczeń, sprzętu oraz powierzchni na cele reklamowe;
  6) promocji.
 2. Przychody uzyskane z działalności, o której mowa w ust. 1, wykorzystuje się w celu finansowania działalności określonej w § 6.

§ 19.

 1. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor Muzeum.
 2. Dyrektor Muzeum może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Muzeum określając zakres pełnomocnictwa.

§ 20. Dyrektor Muzeum zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.

 

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 21. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Minister w trybie i na warunkach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

§ 22. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 136, poz. 956 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230.


« powrót
 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X